Medezeggenschapsraad

Vergaderdata 2020-2021

Donderdag 10 september 2020

Donderdag 10 december 2020

Donderdag 8 april 2021

Woensdag 18 november 2020

Donderdag 4 februari 2021

Donderdag 3 juni 2021

Wie zitten in de MR?

Onze MR bestaat uit 4 leden vanuit twee geledingen namelijk 2 vertegenwoordigers van het (onderwijzend) personeel, de personeelsgeleding (PG) en 2 vertegenwoordigers vanuit de ouders, de oudergeleding (OG). De leden hebben zitting voor een periode van 3 jaar.

Naam

Geleding

Datum aftreden

Termijn

Daniëlle Versteeg

Joke van der Molen

Personeel

Personeel

01-08-2023

Tijdelijk

1e termijn

Lammy van der Meer

Personeel

01-08-2023

1e termijn

Pytrik Wassenaar

Ouder

01-08-2021

1e termijn

Edwin Bathoorn

Ouder

01-08-2021

2e termijn

Op uitnodiging is ook de directeur aanwezig op de vergaderingen om de MR leden te informeren over de voorgenomen besluiten.

Wat doet de MR?

De medezeggenschapsraad heeft zogenoemd adviesrecht en instemmingsrecht. De MR geeft dus adviezen en neemt besluiten over onderwerpen, die met het beleid van de school te maken hebben. Dit betreft bijvoorbeeld het vaststellen of wijzigen van schoolgids, besteding van middelen, verbeteringen in het onderwijs, (informatie)veiligheid op school en langdurige samenwerkingsverbanden.

De geledingen hebben gezamenlijk maar ook individuele instemmingsbevoegdheden.

Wilt u meer informatie over de MR of heeft u vragen dan kunt u ons bereiken via [email protected]