Verslagen MR

Hieronder kunt u de verslagen lezen van de MR.

Jaarverslag van de MR van CBS “de Adelaar” schooljaar 2016-2017:

Dit is het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MR) van CBS “De Adelaar” te Wolvega.

D.m.v. dit jaarverslag willen wij verantwoording afleggen voor de activiteiten die door de MR in het schooljaar 2016-2017 zijn ondernomen.

De MR bestond in 2016-2017 uit de volgende personen:

Oudergeleding: Arno Bakker en Edwin Bathoorn

Personeelsgeleding: Sanne Jacobi en Sytske van der Woude.

De taakverdeling was als volgt:

 • Voorzitter: Arno Bakker
 • Vice voorzitter: Sanne Jacobi
 • Secretaris: Sytske van der Woude

Aantal vergaderbijeenkomsten: 8.

Besluiten:

De MR heeft in het afgelopen jaar de volgende besluiten genomen:

 • Vakantierooster – positief
 • Schoolgids - positief
 • Formatieplan - positief
 • Taakbeleid MR – de taken zijn onderling verdeeld

Onderwerpen op de MR-agenda:

Tijdens de vergaderingen hebben de MR-leden gesproken over:

 • Begroting
 • Jaarplan MR
 • Groepsverdeling en personele bezetting: combinatiegroepen
 • Informatiekalender 2017-2018
 • Vakantierooster 2017-2018
 • Verkiezing personeelsgeleding
 • Communicatie

Jaarplan:

Het werken met een jaarplan is gecontinueerd. Per vergadering staan de zaken genoteerd waarover de MR zich moet buigen, advies of instemming moet verlenen.

Tijdschriften:

De MR is geabonneerd op het MR-magazine om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen de medezeggenschapsraad. Het is een maandelijks tijdschrift en het rouleert onder de MR-leden.

Rooster van aftreden:.

Het rooster van aftreden ziet er als volgt uit:

Juni 2017: Sytske van der Woude (leerkracht) verlaat de MR en wordt vervangen door Henny Dijkshoorn (leerkracht)

Juni 2018: Sanne Jacobi (leerkracht) en Arno Bakker (ouder)

Juni 2020: Edwin Bathoorn (ouder)

In het schooljaar 2016-2017:

 • Is er en beleidsplan voor Gezonde School gemaakt en is hier op allerlei manieren gestalte aan gegeven.
 • Is op de Tjongertalent manier gewerkt met de wereldoriënterende- en de creatieve vakken.
 • Is één van de leerkrachten rekencoördinator  geworden
 • Continuering van het maximaal ontwikkelen van de talenten van de leerlingen en het team. Dit doen we door oplossingsgericht en opbrengstgericht te denken.